OIO Specifikation af model for Organisation

Body: 

Specifikation af Model for Organisation. Version 2.0

Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres der fra standarden i andre
publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning.
Standarden er oprindeligt udarbejdet af en arbejdsgruppe under OIO-udvalget for
sags- og dokumentområdet.
 
Version 2.0 er udarbejdet i regi af den fællesoffentlige styregruppe for data og arkitektur.

Arkitektur.digst.dk

Indledning

Formålet med model for Organisation

Dette dokument indeholder en specifikation af en model for Organisation (Organisationsmodellen). Formålet med Organisationsmodellen er at tilbyde et fælles sprog for beskrivelse af formelle organer og de elementer, som indgår heri. Dette skal understøtte en mere smidig udveksling af organisationsoplysninger mellem it-systemer, som indeholder eller anvender disse organisationsoplysninger. Modellen kan enten alene eller i kombination med elementer fra andre modeller, som eksempelvis Sagsmodellen (se [SAG]), anvendes til at bygge udvekslingsmodeller, som lægges til grund for udvikling af snitflader. 

Organisationsoplysninger skabes, anvendes og vedligeholdes flere steder i flere forskellige organisationssystemer i en organisation. Lønsystemer, økonomisystemer, fagsystemer og ESDH-systemer indeholder alle forskellige beskrivelser af organisationen. I praksis giver det anledning til stort vedligeholdelsesarbejde, usikkerhed om hvilke oplysninger der er autoritative, samt et antal ikke-standardiserede integrationer. 

I forbindelse med etablering af nye offentlige it-løsninger, som fx i kommunerne med monopolbruddet, giver det anledning til særligt store udfordringer, hvis ikke der findes et fælles sprog for udveksling af organisationsoplysninger til brug for de nye centrale it-systemer. Organisationsmodellen sigter imod at udgøre en sådan fælles model for forståelse og beskrivelse af formelle organisationer og deres organisatoriske strukturer, ForretningsFunktioner, OrgPersoner og It-systemer. 

Ændringer siden version 1.1

Organisationsmodellen er en revision af “Specifikation af serviceinterface for Organisation. Version 1.1” (OIO Organisation 1.1). Organisationsmodellen er udarbejdet som en del af en samlet revision af specifikationerne, som samlet set omtales som standarderne for OIO Sag og Dokument:

 • Specifikation af serviceinterface for Dokument, Version 1.1.1 (OIO Dokument).
 • Specifikation af serviceinterface for Organisation, Version 1.1 (OIO Organisation).
 • Specifikation af serviceinterface for Klassifikation, Version 1.1 (OIO Klassifikation). 
 • Specifikation af serviceinterface for Sag, Version 1.2 (OIO Sag).
 • Specifikation af serviceinterface for Arkivstruktur, Version 1.1 (OIO Arkiv).
 • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, Version 1.1 (OIO Generelle egenskaber).

OIO Arkiv har ingen kendte implementeringer. Endvidere har ingen af de adspurgte interessenter udtrykt et forretningsbehov for at tage den i anvendelse. Specifikationen revideres derfor ikke, men afpubliceres og udgår som standard.

OIO Generelle egenskaber indeholder specifikke krav til udstilling af data i webservices. Erfaringerne fra implementering af standarderne er, at de generelle egenskaber er svære at forstå og kommunikere. Det kan give anledning til misforståelser mellem kravstillere og udviklere. Specifikationen revideres derfor ikke, men afpubliceres og udgår som standard. 

OIO Generelle egenskaber udgår. Derfor kan Organisationsmodellen stå alene i forhold til forståelsen af modellens forretningsobjekter. I hver af de opdaterede specifikationer er der indført et afsnit om egenskaber for modellen. Her findes beskrivelse af modelnotation, forretningsobjekter, unik identifikation, attributter og relationer anvendt i Organisationsmodellen. Denne beskrivelse er ens for de fire opdaterede standarder.

Egenskaber for Organisationsmodellen

Organisationsmodellen er en informationsmodel, der giver en grafisk og tekstuel beskrivelse af en Organisation (jf. [GODPRAKSIS]). I beskrivelsen er anvendt en række modelelementtyper:

 • Som notation er anvendt UML klassediagram til beskrivelse af Organisationsmodellen.
 • UML-pakker er anvendt med henblik på sammenhæng og genbrug af modelelementer på tværs af modeller.
 • Forretningsobjekter er i Organisationsmodellen repræsenteret af en UML-klasse. 
 • Universel unik, persistent identifikation af forretningsobjekterne i organisationsmodellen er obligatorisk. 
 • Attributter beskriver informationsindholdet i Organisationsmodellen.
 • Relationer repræsenterer de strukturelle sammenhænge mellem forretningsobjekter i Organisationsmodellen. 

Modelelementtyperne og brugen af dem i Organisationsmodellen er forklaret yderligere i de følgende afsnit. 

Diagrammer

UML klassediagram udgør rammen for beskrivelse af Organisationsmodellen og forretningsobjekterne, der indgår heri og deres relationer. Formålet med diagrammet er visuelt at kommunikere de forskellige metadata, der indgår i beskrivelsen af en organisation. 

Som en visuel hjælp til forståelsen af diagrammet benyttes i diagrammerne elementer, som ikke indgår i et normalt UML Klassediagram. 

 • Farvemarkering benyttes til at indikere, hvilke forretningsobjekter der defineres i modellen (grå), og hvilke der er eksternt definerede (blå). 
 • Part eksisterer ikke som en eksternt defineret model. Men i modellen er Part alligevel vist som en UML Pakke, der rummer forretningsobjekterne Person og Virksomhed. Fremgangsmåden er anvendt for at kunne referere til de to objekter under et og i egenskab af Part. 

Diagrammet forklares uddybende i den medfølgende tekst.

Alle forretningsobjekter, attributter og relationer defineres og beskrives i afsnittene efter diagrammet. 

Forretningsobjekter

Et forretningsobjekt er i UML klassediagrammet for Organisationsmodellen repræsenteret af en UML klasse. 

Forretningsobjekterne i Organisationsmodellen er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 1 Beskrivelse af Forretningsobjekter i Organisationsmodellen

Forretningsobjekt Navn

Definition

Beskrivelse

Entydigt klassenavn for det forretningsmæssige begreb.

En kort og præcis definition.

Uddybende beskrivelse og eksemplificering af forretningsobjektet. 

Universelt Unik, persistent identifikation af forretningsobjekter

Universelt unik, persistent identifikation er obligatorisk for forretningsobjekterne i Organisationsmodellen. Unik identifikation er beskrevet igennem attributten ID og bør være af typen http-URI.

Http-URI anvendes bl.a. af Grunddataprogrammet og i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. I retningslinjerne for stabile URI’er er beskrevet, hvordan eksisterende identifikatorer som fx UUID og URN kan genbruges med brug af http-URI (se [HTTPURI].

UUID (Universal Unique IDentifier jf. [RFC4122]) bør anvendes i konstruktionen af http-URI for forretningsobjekterne i Organisationsmodellen. Egenskaberne ved UUID garanterer, at identifikatoren er universelt unik. 

Eksempel på UUID:

91aa87da-9f06-11e7-abc4-cec278b6b50a

Eksempel på repræsentation af UUID i http-URI-form:

https://data.gov.dk/id/thing/91aa87da-9f06-11e7-abc4-cec278b6b50a/

Http-URI’en bør konstrueres, så det kan resolveres, hvilken objekttype en UUID er identifikator for, fx om det er OrgEnhed, Dokument, Sag mv. Et eksempel på en http-URI for en konkret OrgEnhed ses her:

https://data.gov.dk/id/organization/organizationalunit/91aa87da-9f0611e7-abc4-cec278b6b50a

Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende en anden identifikator end UUID i konstruktion af http-URI. I retningslinjerne for stabile httpURI’er (se [HTTPURII]) er også anvist, hvordan en http-URI i så fald kan konstrueres, fx: 

Et eksempel med emneklassen 27.34.02 i klassifikationssystemet KLE som identifikator, der indgår i konstruktion af http-URI, ses her:

https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne#27.34.02

Her ses et eksempel med registreringsnummeret VZ26979 på køretøj som identifikator, der indgår i konstruktion af http-URI: 

https://data.gov.dk/id/vehicle/registration#VZ26979

I tabellen nedenfor er vist, hvordan kravet om universelt unikt, persistent identifikation af forretningsobjekter er beskrevet i modellen:

Tabel 2 Universelt unik identifikation af objekter i Organisationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Udfaldsrum

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/organization/organizationperson/91aa87d a-9f06-11e7-abc4-cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter. 

Http-URI

Attributter

Organisationsmodellens informationsindhold, fx titlen på en organisationsenhed, er for de respektive forretningsobjekter, fx Organisation, repræsenteret af attributter. 

Attributter i Organisationsmodellen er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 3 Beskrivelse af attributter i Organisationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

Entydig navngivning af attributten indenfor det enkelte forretningsobjekt.

Den forretningsmæssige definition af attributten samt kort beskrivelse af dens anvendelse.

Hvis attributten har et udfaldsrum, som ikke er givet i datatypen, beskrives det også her.

Angivelse af navn på datatype for attributten.

Beskrivelse af de regler for anvendelse, der gælder for attributten. Fx om den er obligatorisk.

Beskrivelsen af attributter kan være yderligere uddybet og eksemplificeret i afsnittet ”Beskrivelser af attributter”, som følger efter tabellerne for attributter på forretningsobjekterne i Organisationsmodellen. 

Datatyper 

Organisationsmodellen skal kunne anvendes som udgangspunkt for udvekslinger af organisationsoplysninger mellem to eller flere it-systemer. 

Angivelse af datatyper sikrer, at informationsindholdet beskrives og læses på samme måde af de it-systemer, som udveksler informationer, fx ved at deltagerne i en informationsudveksling bruger det samme datoformat.

Datatyperne præciserer modellens beskrivelser som udgangspunkt for transformation fra model til konkrete repræsentationer af data. Eksempelvis en XML-struktur som kan udveksles mellem it-systemer. 

Datatyperne er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 4 Beskrivelse af datatyper

Betegnelse

Beskrivelse

Datatypegrundlag

Restriktioner

Navnet på datatypen.

Beskrivelse af datatypen.

Angivelse af det konkrete datatypegrundlag med anvendelse af XSDdatatyperne jf. [XSD].

Eventuelle restriktioner eller mønstre for datatypen.

I tabellen nedenfor er beskrevet de anvendte datatyper i Organisationsmodellen:

Tabel 5 Datatyper i Organisationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Datatypegrundlag

Restriktioner

Tekst

Tekststreng.

xsd:string

 

Tekst(enumeration)

Tekststreng med begrænsning i form af en kodeliste.

xsd:string

Enumeration

Heltal

Helt tal uden decimaler.

xsd:integer

 

Http-URI

jf. [HTTPURI]

For uddybende forklaring, se afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter i Organisationsmodellen.

xsd:string

 

Dato

Dato uden tid.

xsd:date

YYYY-MM-DD

Dato og tidspunkt

Præcis angivelse af dato og tid inkl. Tidszone.

xsd:dateTime

YYYY-MMDDThh: mm:ss.sssTZD

Boolean

Anvendes med mulighed for at svare Ja/Nej. 

xsd:boolean

True = ja, False = Nej

Mulighed for tilpasning af attributters udfaldsrum

Organisationsmodellen rummer attributter, hvor udfaldsrummet er angivet med brug af datatypen Tekst (enumeration). 

Ved anvendelse af Organisationsmodellen vil der opstå behov for at udvide de pågældende udfaldsrum i forhold til den konkrete forretningsmæssige anvendelsessituation. I de tilfælde kan udfaldsrummet tilpasses på en af følgende måder:

 • Udarbejde en ny enumeration med det nye udfaldsrum på attributten.
 • Udarbejde klassifikation til at rumme det nye udfaldsrum. De konkrete værdier udtrykkes som Klasser i Klassifikationen. Fra forretningsobjektet i Organisationsmodellen tilføjes i modellen en relation til Klassifikationen, hvor Klasserne er udtrykt.

Ved tilpasning af udfaldsrum for attributværdier må gerne tilføjes, men ikke fjernes, værdier fra udfaldsrummet.

Relationer

Relationer i Organisationsmodellen er er vist i diagrammer med betegnelse på relationen og kardinalitet på det forretningsobjekt, som relationen peger på. 

Relationer er beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 6 Beskrivelse af relationer i Organisationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Relateret objekt

Kardinalitet

Et beskrivende navn på relationen.

En kort og præcis definition på relationen.

Det forretningsobjekt relationen peger på.

Angiver rammerne for relationen.

Beskrivelsen af relationer kan være yderligere uddybet og eksemplificeret i afsnittet ”Beskrivelser af relationer”, som følger efter tabellerne.

Virkning

Virkning angiver de tidsperioder, hvori forretningsobjektet har virkning. 

Virkning skal angives i Organisationsmodellen, hvor der er forretningsmæssigt behov for at udtrykke en virkningsperiode. 

Virkning er i Organisationsmodellen beskrevet som vist i tabellen nedenfor:

Tabel 7 Beskrivelse af virkning

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

VirkningFra

Angivelse af dato for virkningsperiodes start

Dato

VirkningTil

Angivelse af dato for virkningsperiodes slut

Dato

Ved angivelse af tid i fra/til intervaller, angives intervallerne lukkede i starten og åbne i enden (inclusive/exclusive). Eksempelvis er VirkningFra Dato 2018-01-01 inkluderet (inclusive) i virkningsperioden. VirkningTil Dato, fx 2018-02-01, er ikke inkluderet (exclusive) i virkningsperioden.

Organisationsmodellen

Organisationsmodellen beskrives igennem:

 • Introduktion til organisationsbegrebet i forhold til modellen.
 • Diagram for organisationsmodellen.
 • Beskrivelse af forretningsobjekter, attributter og relationer i organisationsmodellen.

Organisationsbegrebet

Forskellige organisationssystemer vil typisk beskrive forskellige aspekter af organisationen: organisation (juridisk enhed), funktionel organisation, sikkerhedsmæssig organisation, projektorganisation, matrixorganisation, teams, grupper og systemer. Det er ambitionen med organisationsmodellen at kunne rumme beskrivelsen af flere organisationstyper samtidig.

Organisationsmodellen beskriver de forretningsobjekter, der indgår i beskrivelsen af organisationen samt den logiske sammenhæng mellem disse.

Organisationsmodellens forretningsobjekter kan have relationer til hinanden og til fremmede objekter som fx personer og virksomheder. Relationen kan navngives og repræsenterer ofte den rolle, som de to objekter indtager i forhold til hinanden.

Begrebet ForretningsFunktion anvendes om de funktioner, som Organisationsenheder og It-systemer i Organisationsmodellen udfører og anvender i organisationen. ForretningsFunktion har derfor typisk et funktionelt navn og en relation til den eller de opgaver, som udføres. Et eksempel er forretningsfunktionen Udbetalingsenhed, som anvendes til at angive, at en organisatorisk enhed udfører eller anvender denne ForretningsFunktion.

Begrebet OrgPerson repræsenterer de personer, som er en del af en organisation. Personer er knyttet til organisationsenheder igennem begrebet ’Medlemskab’, som giver mulighed for en rigere beskrivelse af personers tilhørsforhold til organisationen, eksempelvis at en Person er ansat i organisationen. 

Organisation med relationer kan holde sammen på organisatoriske enheder med forretningsfunktioner. Eksempelvis ved en angivelse af, at en organisationsenhed udfører en forretningsfunktion, som anvendes af en eller flere andre organisationsenheder.

Gennemgående eksempel

Som en hjælp til at forstå Organisationsmodellen, og de forretningsobjekter der indgår heri, præsenteres som led i specifikationen også et gennemgående eksempel. Formålet med eksemplet er en virkelighedsnær konkretisering af anvendelsen af modellen.

Eksemplet tager udgangspunkt i en fiktiv dansk kommune, Korsbæk Kommune. 

Diagram for Organisationsmodellen

I figuren nedenfor vises diagrammet for Organisationsmodellen:

Figur 1 viser diagram for Organisationsmodellen
Figur 1 Diagram for Organisationsmodellen

Organisationsmodellen beskriver de objekter, der hver især og igennem deres relationer til eksterne objekter udgør det nødvendige grundlag for beskrivelsen af en organisation. Som en visuel hjælp til forståelse af diagrammet er eksternt definerede forretningsobjekter i diagrammet vist med blå farve. 

Forretningsobjekter i Organisationsmodellen

I Organisationsmodellen indgår følgende typer af forretningsobjekter:

 • Centrale forretningsobjekter, som er defineret og ejet af Organisationsmodellen.
 • Eksterne forretningsobjekter, som er defineret og ejet af andre modeller.

De forskellige forretningsobjekttyper forklares nærmere i de følgende afsnit. 

Centrale Forretningsobjekter

I tabellen nedenfor er Organisationsmodellens centrale forretningsobjekter beskrevet:

Tabel 8 Objekter beskrevet i Organisationsmodellen

Betegnelse

Beskrivelse

Organisation

En organisation er en juridisk enhed med rettigheder og ansvar.

Forretningsobjektet Organisation er organisationens formelle repræsentation i forhold til omverdenen.

Eksempler på organisationer er myndigheder (fx et ministerium, en styrelse, en kommune) eller virksomheder.

OrgEnhed

Forretningsobjektet OrgEnhed er som enhed en del af en Organisation og kan kun eksistere i forbindelse med denne. Eksempelvis kan et kontanthjælpskontor kun eksistere som en del af en kommune.

OrgEnheder kan spænde fra mindre enheder som fx teams eller grupper og store og komplekse enheder som fx en forvaltning, der indeholder andre enheder. 

Forretningsobjektet OrgEnhed giver struktur på organisationen og anvendes til at opbygge organisationshierarkier. 

Eksempler på OrgEnheder er teams, afdelinger, sektioner, kontorer, udvalg, projektgrupper, styregrupper, klasser, hold og lignende.

ForretningsFunktion

ForretningsFunktion anvendes som en funktion, der kan udføres eller varetages af en eller flere OrgEnheder, eventuelt med anvendelse af et It-system. 

ForretningsFunktion er en funktion eller rolle, som forretningsobjektet har i forhold til de øvrige forretningsobjekter.

Et eksempel på ForretningsFunktion er enheders roller (Udbetalende enhed, henvendelsessted).

It-system

Et It-system er en logisk applikation, som det er relevant at registrere noget om i organisationen i forhold til de opgaver, det udfører i forhold hertil.

Eksempler på It-systemer er Kommunernes Ydelsessystem (KY) til udbetaling af kontante ydelser, omsorgssystemer som administrerer personlig hjælp og pleje til borgere med nedsat funktionsevne, og DUBU til styring af sager om udsatte børn og unge. 

OrgPerson

OrgPerson repræsenterer en persons tilhørsforhold og medlemskab i OrgEnheder. 

OrgPerson er en Persons identitet i organisationsenheder og er eksempelvis udtrykt igennem OrgPersonens initialer, som er unikke inden for organisationsenheden.

En Person kan have tilhørsforhold til flere organisationer og kan dermed kan flere OrgPersoner tilknyttet.

Medlemskab

Medlemskab beskriver et forhold eller en relation mellem en OrgPerson og en OrgEnhed. Medlemskabet kan også bruges til at beskrive den rolle, som en OrgPerson har i en organisation, fx at en OrgPerson er ansat.

Kontaktpunkt

KontaktPunkt repræsenterer beskrivelse af de forskellige kontaktformer, der er tilgængelige for Organisationer, OrgEnheder og OrgPersoner. 

Eksempler på kontaktpunkter er fysisk adresse, emailadresse, digital post mv. 

Eksternt definerede forretningsobjekter

I Organisationsmodellen indgår en række forretningsobjekter, som er eksternt definerede. 

Hvor forretningsobjektet er defineret og beskrevet i andre informationsmodeller, er det i diagrammet for Organisationsmodellen modelleret ved hjælp af en pakke. Pakken angiver titlen på den eksterne informationsmodel. 

Tabel 9 Eksternt definerede forretningsobjekter i Organisationsmodellen

Betegnelse

Definition

Ekstern model

Beskrivelse

Adresse

Adresse er en struktureret betegnelse, som angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen.

[DAR]

Adresse er den fysiske adresse, som den findes i Danmarks AdresseRegister (DAR).

Klasse

Klasse er et begreb, som man ønsker at opmærke (klassificere) et objekt med. 

[KLASSIFIKATION]

En klasse kan fx være et emne, en handlingsfacet, et stikord mv. Klasser kan ordnes i lister eller hierarkier.

Person

Person er et individ, der er registreret i CPR-registeret med personnummer.

[PERSON]

Personer identificeres med CPR-nummer.

Virksomhed

Virksomhed er en juridisk enhed registreret i CVR med CVR-nummer.

[VIRKSOMHED]

Virksomheder identificeres med CVR-nummer.

Organisation

Organisation er defineret som en juridisk enhed, fx en offentlig myndighed (ministerium, styrelse, kommune) eller en virksomhed (med cvr-nummer). Forretningsobjektet Organisation er organisationens formelle præsentation i forhold til omverdenen og har som enhed rettigheder og ansvar. 

Er der sammenhæng mellem en eller flere organisationer, kan disse også beskrives med forretningsobjektet Organisation. Eksempelvis hvis der ønskes at afbillede virksomhedskonsortier bestående af flere juridiske enheder eller sammenhæng mellem myndigheder og selvejende institutioner.

I figuren nedenfor er vist hvordan og til hvilke forretningsobjekter, forretningsobjektet Organisation er relateret. 

Figur 2 viser diagram for Organisation
Figur 2 Organisation

Eksempel på anvendelse af Organisation

For Korsbæk Kommune anvendes forretningsobjektet Organisation til at registrere kommunens formelle repræsentation, som illustreret i Figur 3.

Korsbæk Kommune er den formelle repræsentation og registreres som sådan med forretningsobjektet Organisation. I Organisationsmodellen er en formel organisation defineret som også at være en virksomhed med et CVR-nummer. Det er illustreret med relationen til Virksomheds-objektet, der er kilde til en række administrative stamdata på Virksomheder som fx det officielle navn. Korsbæk Kommune er samtidig en myndighed. Korsbæk Kommune som myndighed er identificeret igennem kommunens myndighedskode 666, som er registreret i CPRregisteret.

Figur 3 viser et eksempel på brug af Organisation
Figur 3 Eksempel på brug af Organisation

Kommunens kontaktoplysninger, som fx en adresse, er repræsenteret gennem forretningsobjektet Kontaktpunkt. I eksemplet er vist, at Korsbæk kommune har to kontaktpunkter i form af en fysisk adresse. Adressen kan findes i Danmarks Adresseregister, der er det autoritative register for alle danske adresser. Dog er kommunen som virksomhed også forpligtiget til at vedligeholde en række stamdata i CVRregisteret, herunder adresse. Korsbæk Kommune vedligeholder derfor kun adressedata i CVR og anvender disse for Organisation, imens kontaktpunkter til organisationsenheder vedligeholdes i Organisationsmodellen. 

Udover den fysiske adresse har borgere og virksomheder i Korsbæk Kommune også mulighed for at kontakte kommunen via Digital Post, som derfor også er modelleret ind som et kontaktpunkt. I praksis vil myndigheder have en række forskellige kontaktpunkter. Nye kontaktpunkter kan også hurtigt komme til, fx som følge af den teknologiske udvikling. Derfor rummer relationen fra Organisation til Kontaktpunkt mulighed for at have flere kontaktpunkter tilknyttet organisationen. 

Attributter

Organisation har følgende attributter:

Tabel 10 Attributter for Organisation

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/organization/91aa87da9f06-11e7-abc4-cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter. 

HttpURI

Obligatorisk

Organisationsnavn

Officielt navn på organisationen.

Organisationer, der er registreret som virksomheder i CVR-registeret, anvender Organisationsnavn derfra. Feltet anvendes derfor kun af organisationer, der ikke findes i CVR.

 Tekst

 

Ikke-obligatorisk

MyndighedsKode

For den specialiserede type Myndighed er der en obligatorisk myndighedskode.

Myndighedskode er et tre- eller firecifret tal, fx har Ikast-Brande Kommune koden 756.

Heltal

Obligatorisk

MyndighedsType

Angivelse af typen af myndighed med en af følgende værdier:

 • Kommune
 • Region
 • Stat
 • Andet

Hvis værdien ”Andet” vælges, angives værdien i attributten ”AndenMyndighedsType”

Tekst[en umeration]

Obligatorisk

AndenMyndighedsType

Her angives myndighedstypen, hvis værdien ”Andet” er angivet som værdi i attributten MyndighedsType. 

Tekst

Ikke-obligatorisk

Relationer

Organisation beskrives yderligere igennem relationer til Organisationsmodellens øvrige objekter. 

Organisation kan have følgende relationer:

Tabel 11 Relationer fra Organisation

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

EjetAf

Organisationen er ejet af en relateret organisation.

En Organisation kan være ejet af en anden Organisation, fx et forsyningsselskab, der er ejet af en kommune.

Organisation

0..1

OverordnetEnhed

Organisationen har en overordnet OrgEnhed.

En organisation kan pege på en OrgEnhed som overordnet. Altså den OrgEnhed, som man refererer til hierarkisk. For en kommune som Organisation kan det fx være relation til Kommunalbestyrelsen som OrgEnhed. Denne relation anvendes i en traditionel linjeorganisation, altså inden for samme organisation. Man kan kun angive én overordnet OrgEnhed til en organisation. 

OrgEnhed

0..1

ErVirksomhed

Organisationen er en Virksomhed.

Virksomhed

0..1

HarKontaktpunkt

Organisationen kan have et eller flere kontaktpunkter.

KontaktPunkt

0..n

OrgEnhed

En organisationsenhed er repræsenteret ved forretningsobjektet OrgEnhed og er som enhed en del af en Organisation. Organisationsenheder kan spænde fra mindre enheder, som fx teams eller grupper, til store og komplekse enheder som indeholder andre organisationsenheder, som fx en forvaltning i en kommune.

Forretningsobjektet OrgEnhed giver struktur på organisationen og anvendes til at opbygge organisationshierarkier, som fx en linjeorganisation.

En OrgEnhed kan fx være et team, en afdeling, sektion, kontor, udvalg, projektgruppe, styregruppe, klasse, hold og lignende.

Figur 4 viser diagram for OrgEnhed
Figur 4 Diagram for OrgEnhed

Eksempel på anvendelse af OrgEnhed 

Figur 5 nedenfor viser et eksempel på, hvordan Korsbæk Kommunes administrative organisation er opbygget med brug af OrgEnhed til at repræsentere organisationens forskellige organisationsenheder. 

Korsbæk Kommune er også modelleret som en OrgEnhed, der tjener som den øverste enhed i hierarkiet. Pilen til Korsbæk Kommune som Organisation viser, at denne OrgEnhed tilhører Organisationen Korsbæk Kommune. Den øverste OrgEnhed i en administrativ organisation skal have en relation, som viser, hvilken Organisation den tilhører. De øvrige OrgEnheder skal have en relation til en overordnet OrgEnhed, så alle organisationsenheders organisatoriske tilhørsforhold kan spores.

I eksemplet er vist, hvordan hierarkiet bygges op, ved at en OrgEnhed peger på en overordnet OrgEnhed: 

Figur 5 viser et eksempel på opbygning af den administrative organisation med OrgEnhed
Figur 5 Eksempel på opbygning af den administrative organisation med OrgEnhed

Eksemplet viser også, hvordan forretningsobjektet Kontaktpunkt kan anvendes til at angive en eller flere forskellige typer af kontaktoplysninger for hver enkelt OrgEnhed i organisationen. Her er blot til eksempel vist, at Social og Sundhedsforvaltningen har en postadresse på Strandvejen 1 og Digital Post. 

Der ligger ikke i modellen eksplicitte regler for, at kontaktpunkter nedarves til underliggende OrgEnheder. Altså i dette tilfælde, at de anførte KontaktPunkter også gælder for alle de organisationsenheder, der ligger under Social og Sundhedsforvaltningen i hierarkiet. 

Attributter

OrgEnhed har følgende attributter:

Tabel 12 Attributter for OrgEnhed
Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Obligatorisk

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/organizatio n/organizationalunit/91aa87da9f06-11e7-abc4-cec278b6b50a/ 

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter. 

Http-URI

 Obligatorisk

Enhedsnavn

Navn på organisationsenheden, fx ”Den Boligsociale Enhed”.

Enhedsnavn fungerer samtidig som brugervendt nøgle for forretningsobjektet OrgEnhed.

Tekst

Obligatorisk

P-nummer

Angivelse af p-nummer for den pågældende enhed.

Det angivne p-nummer skal være tilknyttet Organisationen (virksomheden) i CVR-registeret. 

Tekst

Ikke-obligatorisk

VirkningFra

Angivelse af dato hvor organisationsenheden har virkning fra.

Et af formålene med at have virkningsperiode på dette forretningsobjekt er for at understøtte, at man kan modellere organisationsændringer med en fremtidig ikrafttrædelsesdato.

Dato

Ikke-obligatorisk

VirkningTil

Angivelse af dato hvor OrgEnhed har virkning til.

Dato

Ikke-obligatorisk

Relationer

OrgEnhed kan have følgende relationer

Tabel 13 Relationer til en OrgEnhed

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

 Tilhører

OrgEnhed tilhører en organisation.

Den øverste OrgEnhed i en administrativ organisation skal altid tilhøre en Organisation.

Organisation

0..1

OverordnetT

OrgEnhed kan have en overordnet organisationsenhed.

En OrgEnhed kan relatere til en overordnet OrgEnhed, altså den OrgEnhed som OrgEnheden referer til hierarkisk. Denne relation anvendes i en traditionel linjeorganisation inden for samme organisation. Ved hjælp af OrgEnhed og Overordnet relationen kan man opbygge organisationshierarkier som vist i eksemplet med Korsbæk Kommune ovenfor.

En OrgEnhed, som ikke har en Overordnet OrgEnhed, skal altid have en ”Tilhører”-relation til en Organisation. En OrgEnhed skal altså altid kunne henføres til en Organisation.

Org.Enhed

0..1

AnvenderFunktion

OrgEnhed kan anvende en eller flere ForretningsFunktioner.

ForretningsFunktion

0..n

HarKontaktpunkt

OrgEnhed kan have et eller flere kontaktpunkter

Kontaktpunkt

o..n

Opgave

OrgEnhed kan have relation til et antal opgaver. Relationen er en henvisning til en Klasse i en Klassifikation, som beskriver den eller de opgaver, en OrgEnhed arbejder med.

Eksempler på opgaveklassifikationer er KLE for kommunerne og FORM fællesoffentligt. 

Klasse

0..n

ForretningsFunktion

Forretningsobjektet ForretningsFunktion anvendes som en beskrivelse af en funktion, der kan udføres eller varetages af organisationsenhederne i organisationen. ForretningsFunktion er en funktion eller rolle, som en OrgEnhed har i relation til de øvrige OrgEnheder eller Itsystemer. 

Med ForretningsFunktion kan man beskrive organisationen i forhold til, hvilke forretningsfunktioner der skal være til stede og tilknytte dem de organisatoriske enheder, som skal udføre forretningsfunktionen. 

ForretningsFunktion kan anvendes til en mere detaljeret beskrivelse af forretningsobjekterne i en organisation. Med ForretningsFunktion kan OrgEnhed og it-system opmærkes i forhold til de forretningsfunktioner, de udfører eller anvender.

ForretningsFunktion skal være beskrevet i et katalog modelleret i Klassifikationsmodellen til at angive en funktionstype og på den måde anvende standardiserede rollekataloger til opmærkning af ForretningsFunktionerne.

Forretningsobjektet ForretningsFunktion er vist i figuren nedenfor:

Figur 6 viser diagram ForretningsFunktion
Figur 6 Diagram ForretningsFunktion

Eksempel på anvendelse af ForretningsFunktion

I figuren nedenfor er vist et eksempel på, hvordan der i modelleringen af Korsbæk Kommunes organisation er anvendt forretningsobjekter af typen ForretningsFunktion til en mere detaljeret og fleksibel beskrivelse af relationerne mellem organisationens OrgEnheder og mellem OrgEnheder og it-systemer. Med ForretningsFunktion er det muligt at beskrive organisationen i forhold til de funktioner, som den udfører og anvender. 

Figur 7 viser et eksempel på anvendelse af ForretningsFunktion
Figur 7 Eksempel på anvendelse af ForretningsFunktion

Med ForretningsFunktionen ’Henvendelsessted’ kan OrgEnheden Job og Ressourcer i Korsbæk Kommune pege på OrgEnheden Borgerservice som værende kontaktstedet for de relevante opgaver. 

ForretningsFunktion kan også bruges til at beskrive relationen mellem organisationsenhederne og organisationens it-systemer. I eksemplet er det for eksempel vist, at OrgEnhed Ydelse og Rådighed anvender en ForretningsFunktion Ydelsessystem. Ydelsessystem er ikke et konkret it-system men en beskrivelse af en ForretningsFunktion, som Org-Enheden anvender. Fra Ydelsessystem er der en relation til Kommunernes Ydelsessystem, som er et it-system, og som giver koblingen mellem ForretningsFunktionen og det konkrete it-system.

Attributter

ForretningsFunktion har følgende attributter:

Tabel 14 Attributter for ForretningsFunktion

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Obligatorisk

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/organization/businessf unction/91aa87da-9f06-11e7-abc4cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.

Http-URI

Obligatorisk

Relationer

ForretningsFunktion kan have følgende relationer:

Tabel 15 Relationer

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Regel for udfyldelse

UdførerFunktion

ForretningsFunktion kan udføre en funktion for en eller flere OrgEnheder.

Man kan tilknytte en eller flere Organisatoriske Enheder til en ForretningsFunktion. En ForretningsFunktion kan beskrive direkte hvilke funktioner, enheden arbejder med.

OrgEnhed

1..n

AnvenderItSystem

ForretningsFunktion kan anvende et eller flere it-systemer.

Anvender betyder, at ForretningsFunktionen anvender et eller flere it-systemer til at udføre sin funktion. 

It-system

0..n

Funktionstype

ForretningsFunktion kan tilføres én og kun en ForretningsFunktionstype. 

ForretningsFunktionen kan udtrykkes ved hjælp af et katalog over funktionstyper. FunktionsType-kataloget kan modelleres som et klassifikationssystem. Den enkelte funktionstype er udtrykt som en klasse, som en ForretningsFunktion kan relateres til.

Klasse

1..1

UdførerOpgaver

ForretningsFunktion kan have relation til flere opgaver, som er beskrevet i en opgaveklassifikation.

Med relationen Opgaver kan der til den organisatoriske funktion tilknyttes information om, hvilken eller hvilke opgaver ForretningsFunktionen varetager for organisationen.

Klasse

0..n

It-system

Et It-system er en logisk applikation, som det er relevant at registrere noget om i organisationen i forhold til de opgaver, det udfører i forhold hertil.

Forretningsobjektet It-system bruges til at registrere oplysninger om de logiske it-systemer, der anvendes i en organisation. Et logisk itsystem er en abstraktion over de forskellige konkrete systeminstanser af et it-system, som en organisation anvender. Eksempelvis anvender flere offentlige institutioner Formpipes Acadre som sagsbehandlingssystem. Forskellige afdelinger kan have forskellige versioner og forskellige konfigurationer. Det er de konkrete it-systeminstanser. Acadre er det logiske it-system, som kan beskrives med forretningsobjektet It-system.

Et It-system kan beskrives i forhold til de opgaver, det udfører for organisationen. Hvis organisationens opgaver er beskrevet i klassifikationssystem (jf. [Klassifikation]), er den enkelte opgave repræsenteret som en Klasse i klassifikationssystemet. Den fællesoffentlige ForretningsReferenceModel (FORM, se [FORM]) er et eksempel på et klassifikationssystem, som beskriver alle offentlige opgaver. Acadre er et sagsbehandlingssystem. I FORM er den tilsvarende opgave repræsenteret ved forvaltningsopgaven ’Sagshåndtering’. Med relationen Opgave fra It-system til Klasse kan beskrives, at It-systemet Acadre udfører opgaven ’Sagshåndtering’.

Forretningsobjektet It-system er vist i Figur 8 nedenfor:

Figur 8 viser forretningsobjektet It-system
Figur 8 Forretningsobjektet It-system

Eksempel på anvendelse af It-system

Med Forretningsobjektet It-system beskriver Korsbæk Kommune de logiske it-systemer, de har i drift i kommunen. Derudover bruger Korsbæk Kommune relationen til ForretningsFunktion til at mærke deres It-systemer op i forhold til den ForretningsFunktion, de udfører.

Figuren viser et eksempel på anvendelse af it-system

Korsbæk Kommune bruger Silkeborg Løn som lønsystem. Med brug af relationen til ForretningsFunktionerne har de mærket op, at systemet udfører ForretningsFunktionerne Lønberegning, Lønudbetaling og Fraværsregistrering.

Attributter

Forretningsobjektet It-system har følgende attributter:

Tabel 16 Attributter for It-system

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/itsystem/91aa87da-9f06-11e7abc4-cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.

Http-URI

Obligatorisk

ItSystemnavn

Navn på det logiske it-system. Skal være unikt inden for organisationen.

Tekst

Obligatorisk

Relationer

It-system har følgende relationer:

Tabel 17 Relationer
Betegnelse Beskrivelse Objekttype Kardinalitet

Opgaver

It-systemet kan have relation til en eller flere opgaver.

It-systemet kan eksempelvis udføre 10 opgaver, men med udførerFunktion kan man ud-pege præcis hvilken af disse opgaver, It-systemet udfører for en given organisationsEnhed.

Henvisning til en eller flere klasser i et klassifikationssystem, den opgave som Itsystemet arbejder med er repræsenteret.

Klasse

0..n

UdførerFunktion

It-systemet kan udføre en eller flere funktioner for en ForretningsFunktion.

ForretningsFunktion

0..n

OrgPerson og Medlemsskab

Forretningsobjektet OrgPerson repræsenterer en persons tilhørsforhold til en Organisation. Forretningsobjektet Medlemskab bruges til at beskrive en OrgPersons medlemskab i en OrgEnhed. 

Beskrivelse af et medlemskab er, i denne sammenhæng, en beskrivelse af et forhold eller en relation mellem en OrgPerson og en OrgEnhed. Medlemskabet kan også bruges til at beskrive den rolle, som en OrgPerson har i en organisation, fx at en OrgPerson er ansat. 

En OrgPerson kan være tilknyttet én og kun én person. Men en OrgPerson er ikke en person, på samme måde som et cpr-nummer ikke er en person. En OrgPerson repræsenterer en person i kontekst af tilhørsforhold til organisationen. 

Forretningsobjekterne OrgPerson og Medlemskab er illustreret i figuren nedenfor:

Figur 9 viser forretningsobjektet OrgPerson
Figur 9 Forretningsobjektet OrgPerson

Eksempel på anvendelse af OrgPerson og Medlemskab

I figuren nedenfor er vist, hvordan OrgPerson og Medlemskab er brugt til at modellere medarbejdernes relation til organisationen i de to organisationsenheder Ydelse og Rådighed og Job og Ressourcer i Korsbæk Kommune. Med Forretningsobjektet Medlemskab er modelleret en række medlemskaber (normeringer eller ’taburetter’) af de to organisatoriske enheder. Medlemskaberne kan oprettes med en relation til den organisatoriske enhed, men skal ikke nødvendigvis være tilknyttet en OrgPerson. På den måde kan OrgEnhedens bemanding og nødvendige roller i forhold til enhedens ansatte modelleres uafhængigt at den faktiske aktuelle bemanding. 

OrgPersoner tilknyttes OrgEnheden igennem Medlemskab. I Ydelser og Rådighed i Korsbæk Kommune er der oprettet seks medlemskaber, som her er knyttet til seks OrgPersoner, der her er beskrevet ved deres initialer. Hver OrgPerson knyttet til en rigtig person. 

Figur 10 viser eksempel på anvendelse af OrgPerson og Medlemskab
Figur 10 Eksempel på anvendelse af OrgPerson og Medlemskab

Attributter OrgPerson

Forretningsobjektet OrgPerson har følgende attributter:

Tabel 18 Attributter for OrgPerson

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/organizationperson/91aa87da-9f06-11e7abc4-cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter. 

Http-URI

Obligatorisk

OrgPersonNavn

Navnet som OrgPersonen er identificeret med i organisationen, fx initialer.

 Bemærk at OrgPersonNavn ikke er identisk med personens navn som beskrevet i cpr. OrgPersonNavn er det navn, OrgPersonen er identificeret ved i organisationen. 

Tekst

Obligatorisk

Attributter Medlemskab

Forretningsobjektet Medlemskab har følgende attributter:

Tabel 19 Attributter for Medlemskab

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/thing/91aa87da-9f06-11e7-abc4cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter.

Http-URI

Obligatorisk

MedlemskabRolle

 

En beskrivelse af den rolle, som medlemskabet har i forhold til organisationen. Det kan fx være en stillingsbetegnelse eller en jobfunktion. 

MedlemskabsRoller kan også ved behov for ensartethed beskrives standardiseret i en klassifikation og beskrives via en relation dertil. 

Tekst

Obligatorisk

VirkningFra

Angivelse af dato hvor Medlemskab har virkning fra.

Dato

Ikke-obligatorisk

VirkningTil

Angivelse af dato hvor Medlemskab har virkning til.

Dato

Ikke-obligatorisk

Relationer OrgPerson

OrgPerson har følgende relationer:

Tabel 20 Relationer fra OrgPerson

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

TilhørerOrg

OrgPerson skal tilhøre netop én Organisation.

Organisation

1..1

TilknyttetPerson

OrgPerson kan være tilknyttet netop én person.

Person

0..1

HarMedlemskab

En OrgPerson kan have medlemskab af en eller flere Org-Enheder.

Medlemskab

1..n

Relationer Medlemskab

Medlemskab har følgende relationer:

Tabel 21 Relationer fra Medlemskab

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

MedlemAf

Medlemskab skal være Medlem af en eller flere OrgEnheder.

OrgEnhed

1..n

Kontaktpunkt

Forretningsobjektet Kontaktpunkt bruges til at beskrive organisationen og de underliggende enheders forskellige former for kontaktoplysninger. 

Organisationer, OrgEnheder og OrgPersoner har typisk flere forskellige kanaler at kontaktes på. Et eksempel er den fysiske adresse, som findes i Danmarks Adresseregister (DAR). Men derudover findes en række andre metoder til at kontakte de organisatoriske aktører på. Et

Kontaktpunkt repræsenterer en kanal at kontakte organisationen på.

Figur 11 viser forretningsobjektet Kontaktpunkt
Figur 11 Forretningsobjektet Kontaktpunkt

Eksempel på anvendelse af Kontaktpunkt

Korsbæk Kommune har flere Kontaktpunkter, som store og komplekse organisationer typisk har. 

Figur 12 nedenfor viser et eksempel på, hvordan forretningsobjektet KontaktPunkt kan bruges til at beskrive OrgEnheder, Organisationer og OrgPersoners kontaktkanal. Et kontaktpunkt repræsenterer én kanal, som fx en e-mail eller digital postkasse. 

Figur 12 viser et eksempel på anvendelse af Kontaktpunkt
Figur 12 Eksempel på anvendelse af Kontaktpunkt

Attributter

Forretningsobjektet Kontaktpunkt har følgende attributter:

Tabel 22 Attributter for Kontaktpunkt

Betegnelse

Beskrivelse

Datatype

Regel for udfyldelse

ID

Forretningsobjektets universelt unik- Http- ke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/contactpoint/91aa87da-9f06-11e7-abc4cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter. 

URI

Obligatorisk

KontaktpunktNavn

Navnet på kontaktpunktet. Skal afspejle den aktuelle kontaktkanal. Fx ”Digital Post” eller ”Postadresse”

Tekst

Ikke-Obligatorisk

KontaktInformation

Beskrivelse af det konkrete stykke kontaktinformation, fx en emailadresse, en fysisk adresse eller et telefonnummer.

Tekst

Obligatorisk hvis der ikke er en relation til Adresse i DAR.

KontaktBeskrivelse

KonktaktBeskrivelse kan indeholde information om fx åbningstider eller svarfrekvens. 

Fx at den fysiske adresse er åben for fremmøde dagligt i tidsrummet 10.00 – 15.00.

Tekst

Ikke-obligatorisk

ID

Forretningsobjektets universelt unik- Http- ke, persistente identifikator.

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis:

https://data.gov.dk/id/contactpoint/91aa87da-9f06-11e7-abc4cec278b6b50a/

Se også nærmere beskrivelse i afsnit ovenfor om universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter. 

URI

Obligatorisk

VirkningFra

Angivelse af dato hvor Kontaktpunkt har virkning fra.

Dato

Ikke-obligatorisk

VirkningTil

Angivelse af dato hvor Kontaktpunkt har virkning til.

Dato

Ikke-obligatorisk

Relationer

Kontaktpunkt kan have følgende relationer:

Tabel 23 Relationer fra Kontaktpunkt

Betegnelse

Beskrivelse

Objekttype

Kardinalitet

FysiskAdresse

Kontaktpunktet er en fysisk adresse, som hentes via reference til DAR (se [DAR]).

Adresse

0..1

KanalType

Reference til et katalog over de forskellige tilladte KanalTyper i organisationen. 

Eksempler på værdier: 

 • Postadresse
 • E-mail
 • Telefon
 • Mobiltelefon
 • Digital post
 • Mfl.

Klasse

0..1

Referencer i Organisationsmodellen

Nedenfor er angivet, hvilke referencer der er anvendt i Organisationsmodellen: 

Tabel 24 Referencer i Organisationsmodellen

Reference

Titel

Link til reference

[ORGANVISNING]

”Anvisninger til anvendelse af STS-Organisation”, KOMBIT 2017

https://digitaliseringskataloget.dk/files/integration-files/260220201815...

[OLDORG]

“Specifikation af serviceinterface for Organisation version 1.1”, OIO Udvalget for Sag og Dokument, 2011

 

[DAR]

DanmarksAdresseRegister

https://danmarksadresser.dk

[ELI]

“Easier access to European legislation with ELI”

https://www.retsinformation.dk/eli (senest tilgået 16.12.2017)

[GODPRAKSIS]

”God praksis for informationsmodellering, OIO-datastandardisering i sektorerne”, It- og Telestyrelsen 2007

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A26939844

[FORM]

FORM (forretningsreferencemodel)

https://arkitektur.digst.dk/rammearkitektur/klassifikationer/form (senest tilgået 19.12.2017)

[GRUNDDATA]

Modelregel 6.1 ”ALLE MODELENTITETER SKAL MODELLERES MED PERSISTENT, UNIK IDENTIFIKATION”, Grunddatabestyrelsen 3. 02.2014

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/828 (senest tilgået 17.12.2017)

[HTTPURI]

”Udkast til Retningslinjer for stabile http URIer”, Styregruppen for data og arkitektur

https://arkitektur.digst.dk/node/588 (senest tilgået 18.01.2018)

[KLAS]

Specifikation af model for Klassifikation (Klassifikationsmodellen)

[indsættes når model er klar]

[DOK]

Specifikation af model for Dokument (Dokumentmodellen)

[indsættes når model er klar]

[PERSON]

 

autoritativ kilde til Person

[RFC4122]

"A Universally Unique IDentifier

(UUID) URN Namespace"

https://tools.ietf.org/html/rfc4122 (senest tilgået 17.12.2017)

[SAG]

Specifikation af model for Sag (Sagsmodellen)

[indsættes når model er klar]

[UNIKID]

“Unikke identifikatorer til digitale objekter”, It- og Telestyrelsen, 2006

https://digitaliser.dk/resource/324032/artefact/UIDstandard_endelig.pdf (senest tilgået 15.12.2017)

[VIRKSOMHED]

 

autoritativ kilde til Virksomhed

[XSD]

“W3C XML Schema Definition Language

(XSD) 1.1 Part 2: Datatypes”

https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/ (senest tilgået 16.12.2017)

Retteblad for Organisationsmodellen version 2.0

Ændringer i "Organisationsmodellen" i forhold til "Specifikation af serviceinterface for Organisation, version 1.1"

Afsnit i version 1.1

Nye/ændrede afsnit i Organisationsmodellen

Ændring

Beskrivelse af ændringer

Indledning

 

Revideret

Afsnittet er skrevet om, så det afspejler ændringen fra specifikation af serviceinterface til specifikation af en informationsmodel

Forord

 

Udgået

Afsnittet er erstattet af nyt afsnit om formål

Formål med forretningsservice for Organisation

 

Udgået

Afsnittet er erstattet af nyt afsnit om formål

 

Formål med model for Organisation

Nyt

Formålsafsnit som afspejler ændringen fra specifikation af serviceinterface til specifikation af en informationsmodel

 

Ændringer siden version

1.1

Nyt

Afsnittet beskriver de overordnede ændringer

 

Egenskaber for Organisationsmodellen

Nyt

Afsnittet beskriver de modelmæssige egenskaber ved Organisationsmodellen. 

 

Diagrammer

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan diagrammer er anvendt i beskrivelsen af Organisationsmodellen

 

Forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan forretningsobjekter er beskrevet i modellen.

 

Universelt unik, persistent identifikation af forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet anviser retningslinjerne for unik identifikation af forretningsobjekterne i modellen. 

 

Attributter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan attributter er beskrevet i modellen

 

Datatyper

Nyt

Afsnittet præciserer, hvilke datatyper der er anvendt i modellen

 

Mulighed for tilpasning af udfaldsrum

Nyt

Afsnittet præciserer, hvordan udfaldsrum i modellen kan tilpasses

 

Relationer

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan relationer er beskrevet i modellen

 

Virkning

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan virkningstid angives i modellen

Begrebsliste

 

Udgået

Alle begreber defineres og beskrives i forbindelse med modellen

Serviceinterface Organisation

Organisationsmodellen

Revideret

Afsnittet er skrevet om, så det afspejler ændringen fra specifikation af serviceinterface til specifikation af en informationsmodel

Ændringer som følge af nærværende standardiseringsarbejde

 

udgået

 

 

Organisationsbegrebet

Nyt

Afsnittet beskriver forståelsen af begrebet Organisation i Organisationsmodellen

 

Gennemgående eksempel

Nyt

Afsnittet introducerer et gennemgående eksempel, der anvendes i formidlingen af organisationsmodellen

 

Diagram for Organisationsmodellen

Nyt

Afsnittet illustrerer og beskriver et diagram for Organisationsmodellen. I forhold til diagrammet, som er vist i figur 1 på side 9 i version 1.1, er det nye diagram mere detaljeret og viser modellens relationer og kardinalitet.

 

Forretningsobjekter i Organisationsmodellen

Nyt

Afsnittet præsenterer forretningsobjekterne i Organisationsmodellen. I forhold til forretningsobjekterne i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Aktør er udgået som abstrakt klasse for alle forretningsobjekterne i modellen
 • Organisatorisk Funktion er udgået og erstattet af de to forretningsobjekter ForretningsFunktion og Medlemskab
 • Forretningsobjektet ForretningsFunktion er nyt. ForrretningsFunktion er den delmængde af Organisatorisk Funktion i version 1.1, som går på at beskrive OrgEnheders funktion i organisationen.
 • Forretningsobjektet Medlemskab er nyt. Medlemskab er den delmængde af Organisatorisk Funktion i version 1.1, som går på at beskrive OrgPersoners (som er den reviderede titel på Bruger fra version 1.1) og deres tilknytning og eventuelt rolle i forhold til organisationen.
 • Forretningsobjektet OrgPerson er en revision af forretningsobjektet Bruger i version 1.1. Den væsentligste ændring er, at OrgPerson kun kan være personer og dermed ikke it-systemer som i version 1.1

 

Centrale Forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver de centrale forretningsobjekter i Organisationsmodellen

 

Eksternt definerede forretningsobjekter

Nyt

Afsnittet beskriver, hvordan eksternt definerede forretningsobjekter indgår i Organisationsmodellen

Organisation

 

Revideret

Afsnittet er skrevet om

 

Eksempel på anvendelse af Organisation

Nyt

Afsnittet formidler igennem det gennemgående eksempel, hvordan Forretningsobjektet Organisation kan anvendes.

Tilstande

 

Udgået

Tilstand behandles ikke i Organisationsmodellen som et selvstændigt objekt

 

Attributter

Nyt

Afsnittet definerer og beskriver attributterne for forretningsobjektet Organisation. I forhold til attributlisten i tabel 3, side 12 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • "ID" er tilføjet eksplicit men erstatter i praksis attributten ID, der tidligere var en del af de generelle egenskaber. Nyt at ID anbefales at være af typen http-URI. - "Oganisationsnavn" er revideret i forhold til beskrivelse
 • "MyndighedsKode" er tilføjet som attribut
 • "MyndighedsType" er tilføjet som attribut
 • "AndenMyndighedsType" er tilføjet som attribut - fra version 1.1 er attributten "BrugervendtNøgle" udgået 

Relation

Relationer

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet Organisation.

I forhold til relationerne i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Tilhører: relationen er ændret til "EjetAf"
 • TilknyttedeOrganisationer: udgået
 • Overordnet: relation er ændret til "OverordnetEnhed"
 • TilknyttedeEnheder: udgået
 • TilknyttedeFunktioner: udgået
 • TilknyttedeItSystemer: udgået
 • TilknyttedeBrugere: udgået
 • Tilknyttede- Interessefællesskaber: udgået
 • Skatteenhed: udgået
 • Virksomhed: Relationen er ændret til "ErVirksomhed"
 • Produktionsenhed: udgået
 • Myndighed: udgået
 • Ansatte: udgået
 • TilknyttedePersoner: udgået
 • Branche: udgået
 • Opgaver: udgået
 • Adresser (alle typer): er ændret til "HarKontaktpunkt"
 • Myndighedstype: udgået
 • Virksomhedstype: udgået

Operationer

 

Udgået

 

OrgEnhed

 

Revideret

Afsnittet er skrevet om

 

Eksempel på anvendelse af OrgEnhed

Nyt 

Afsnittet formidler igennem det gennemgående eksempel, hvordan Forretningsobjektet OrgEnhed kan anvendes

Tilstande

 

Udgået

Tilstand behandles ikke i Organisationsmodellen som et selvstændigt objekt

 

Attributter

Nyt

Nyt afsnit som beskriver attributter for OrgEnhed. I forhold til attributlisten i tabel 7, side 22 i version 1.1 er der følgende ændringer: - BrugervendtNøgle: udgået

 • Enhedsnavn: beskrivelse opdateret, præciseret at enhedsnavn også er brugervendt nøgle

Følgende attributter tilføjet i Organisationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber
 • P-nummer: var i version 1.1 en relation
 • VirkningFra: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber
 • VirkningTil: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber

Relation

Relationer

Revideret afsnit

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet Organisation. I forhold til relationerne i tabel 9, side 23 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Tilhører: beskrivelse er opdateret
 • TilknyttedeOrganisationer: udgået
 • Overordnet: beskrivelse er opdateret
 • TilknyttedeEnheder: udgået
 • TilknyttedeFunktioner: udgået
 • TilknyttedeItSystemer: udgået
 • TilknyttedeInteressefællesskaber: udgået
 • TilknyttedeBrugere: udgået
 • Produktionsenhed: udgået
 • Skatteenhed: udgået
 • Ansatte: udgået
 • TilknyttedePersoner: udgået
 • Branche: udgået
 • Opgaver: ændret til "Opgave", beskrivelse er opdateret
 • Adresser (alle typer): er ændret til "HarKontaktpunkt"

 

I forhold til version 1.1 er følgende relationer tilføjet i Organisationsmodellen:

 • AnvenderFunktion: Enhedstype

Operationer

 

udgået

 

Organisatorisk Funktion

 

Udgået

Organisatorisk Funktion er delt op i to forretningsobjekter: ForretningsFunktion og Medlemskab

 

ForretningsFunktion

Nyt 

afsnittet beskriver forretningsobjektet ForretningsFunktion

 

Eksempel på anvendelse af ForretningsFunktion

Nyt

Afsnittet beskriver igennem det gennemgående eksempel, hvordan forretningsobjektet Organisatorisk Funktion kan anvendes

Tilstande

 

Udgået

 

 

Attributter

Nyt

Nyt afsnit som beskriver attributter for ForretningsFunktion. I forhold til attributlisten i tabel 7, side 22 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • BrugervendtNøgle: udgået
 • Funktionsnavn: udgået (funktion skal være identificeret ved funktionstype beskrevet i en klassifikation)

Følgende attributter er tilføjet i Organisationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber

Relation

relationer

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet Organisation. 

I forhold til relationerne i tabel 13, side 31 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • TilknyttedeOrganisationer: udgået
 • TilknyttedeEnheder:ændret til "UdførerFunktion", kardinalitet ændret til 1..n
 • TilknyttedeItSystemer: ændret til "AnvenderItsystem"
 • TilknyttedeInteressefællesskaber: udgået
 • TilknyttedeBrugere: udgået
 • TilknyttedePersoner: udgået
 • Opgaver: ændret til "UdførerOpgaver"
 • Adresser(alle typer): udgået
 • OrganisatoriskFunktionstype: ændret til "FunktionsType"

Operationer

 

Udgået

 

Interessefællesskab

 

Udgået

Forretningsobjektet Interessefællesskab indgår ikke længere i Organisationsmodellen, da der ikke er identificeret nogle eksempler på anvendelse.

Tilstande

 

Udgået

 

Relation

 

Udgået

 

Operationer

 

Udgået

 

It-system

 

Revideret

scope for it-system ændret, så det ikke længere kan anvendes i betydningen "it-systeminstans", hvor det identificeres som en konkret version og konfigurering af et it-system. It-system anvendes derfor i Organisationsmodellen udelukkende i betydningen logisk itsystem. Fx at en kommune har Formpipe Acadre som ESDH-system. Men ikke med information om version, konfiguration, lokation mv. 

 

Eksempel på anvendelse af It-system

Nyt

Afsnittet beskriver igennem det gennemgående eksempel, hvordan forretningsobjektet It-system kan anvendes

Tilstande

 

Udgået

 

 

attributter

nyt

Nyt afsnit som beskriver attributter for It-system. I forhold til attributlisten i tabel 19, side 43 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • BrugervendtNøgle: udgået
 • ItSystemnavn: beskrivelse opdateret, så det afspejler ændring
 • KonfigurationReference: udgået
 • ItSystemtype: udgået

Følgende attributter er tilføjet i Organisationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber

Relation

Relationer

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet It-system. 

I forhold til relationerne i tabel 21, side 44 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Tilhører: udgået
 • TilknyttedeOrganisationer: udgået
 • TilknyttedeEnheder: udgået
 • TilknyttedeFunktioner: ændret til "UdførerFunktion"
 • Tilknyttede- Interessefællesskaber: udgået
 • TilknyttedeItSystemer: udgået
 • TilknyttedeBrugere: udgået
 • TilknyttedePersoner: udgået
 • Opgaver: beskrivelse er opdateret
 • Systemtyper: udgået
 • Adresser (alle typer): udgået

Operationer

 

Udgået

 

Bruger

OrgPerson og Medlemskab

Revideret

Afsnittet er skrevet om i forhold til Bruger objektet i version 1.1. En OrgPerson kan kun være en person, og Medlemskab er tilføjet som Forretningsobjekt til at beskrive, hvordan personen er tilknyttet organisationen, fx et ansættelsesforhold. Kan beskrives ved hjælp af roller og afløser den del af Organisatorisk Funktion fra version 1.1, der relaterede sig til personer.

 

Eksempel på anvendelse af OrgPerson og Medlemskab

Nyt

Afsnittet beskriver igennem det gennemgående eksempel, hvordan forretningsobjekterne OrgPerson og Medlemskab kan anvendes

Tilstande

 

Udgået

 

 

Attributter OrgPerson

Nyt

Nyt afsnit som beskriver attributter for OrgPerson. 

I forhold til attributlisten for Bruger i tabel 23, side 49 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • BrugervendtNøgle: udgået
 • Brugernavn: ændret til "OrgPersonNavn", beskrivelse ændret
 • Brugertype: udgået 
 • kan kun være person

Følgende attributter er tilføjet i Organisationsmodellen:

 • ID: var i version 1.1 del af de generelle egenskaber

 

Attributter Medlemskab

Nyt

Nyt afsnit som beskriver attributter for Medlemskab

Relation

Relationer OrgPerson

Revideret

Afsnittet definerer og beskriver relationerne fra forretningsobjektet OrgPerson. 

I forhold til relationerne i tabel 25, side 50 i version 1.1 er der følgende ændringer:

 • Tilhører: ændret til "TilhørerOrg", gjort obligatorisk med kardinalitet 1..1
 • TilknyttedeOrganisationer: udgået
 • TilknyttedeEnheder: udgået
 • TilknyttedeFunktioner: udgået
 • Tilknyttede- Interessefællesskaber: udgået
 • TilknyttedeItSystemer: udgået
 • TilknyttedePersoner: Ændret til "TilknyttetPersone", ændring af kardinalitet til o..1
 • Opgaver: udgået
 • Brugertyper: udgået
 • Adresser: udgået

Følgende relationer er tilføjet i Organisationsmodellen: - HarMedlemskab

 • MedlemAf

 

Relationer Medlemskab

Nyt

Nyt afsnit som beskriver relationer fra Medlemskab

Operationer

 

Udgået

 

Operationer for alle aktører

 

Udgået

 

Eksempler på anvendelse

 

Udgået

afsnittet er udgået. I stedet er indsat det gennemgående eksempel, som anvendes løbende til at beskrive anvendelsen af forretningsobjekterne i Organisationsmodellen.

 

Referencer i Organisationsmodellen

Nyt

afsnittet indeholder de anvendte referencer i Organisationsmodellen

Bilag 1: Struktur for input-/outputmeddelelse

 

Udgået

 

Bilag 2: Retteblad til version 1.1

 

Udgået

 

 

Retteblad til version 2.0

Nyt